Ketenverkenning Muziek

ketenverkenning muziek

Deze ketenverkenning bestaat uit twee delen. Het eerste deel is door de werkgroep muziek, onder leiding van de heer Stefan Rusu opgesteld. Het tweede deel door het Huis voor de Kunsten door Silvia Seegers en Rob Janssen.

Deel 1: Namens de werkgroep keten muziek

De muziekketen in de Stedelijke Cultuurregio Zuid (SCRZ) is zeer divers en groot. Er horen makers en vertolkers, podia, amateur- en opleidingsinstellingen bij. Programmeren, produceren, instuderen, presenteren en verkopen van muziek gerelateerde activiteiten hoort tot hun dagelijks werk. Aspecten als opleiding, educatie en talentontwikkeling spelen een centrale rol. Een instelling in de keten muziek die maar één ding doet hoort tot het verleden. 

Veralgemeniseringen zijn dan ook moeilijk te hanteren. Gesteld kan worden, dat de instellingen in de keten muziek al in hoge mate cultureel ondernemend zijn. De muziekinstellingen werken tevens veel samen, ook over de ketens, zelfs over provincie grenzen heen en. De grote instellingen zoals de philharmonie zuidnederland hebben hun visie beschreven in hun subsidieaanvragen. Voorbeelden zijn Project Sally met philharmonie zuidnederland of Het Geluid met de Nederlandse Reisopera. Datzelfde geldt voor projecten met andere maatschappelijke sectoren: daar wordt zeer veel in gedaan. De keten muziek heeft het brede muziekveld, van amateur tot absolute top, en alle mogelijkheden daarin goed in beeld in de SCRZ, dat is ook niet gek, het Limburgse DNA is versmolten met muziek. Dat is een belangrijke kracht van de sector.

Nieuw publiek, mobiliseren en educatie als pijlers

De inzet voor de komende jaren voor de keten muziek ligt vooral op de kant van; muziekeducatie, een nog betere verbinding tussen activiteiten en publiek, alsmede de betere zichtbaarheid van de hoge, aan internationale maatstaven gemeten kwaliteit van het aanbod.

De muzieksector wil zich verjongen en hernieuwd contact met de jongere doelgroep maken, cultuureducatie leent zich hier specifiek zeer goed voor. De muziekketen wil zich inzetten om mobiliteit van zowel publiek als makers extra aandacht te geven uitgaande van onder meer de gunfactor van de steden in de SCRZ onderling.

Het verbinden van cultuur en economie en inzichtelijk maken wie wat nodig heeft zijn de geformuleerde prioriteiten. De regio heeft met Brightlands gelijk aan Silicon Valley een potentieel dat nu nog te weinig gebruikt wordt. Limburg wil aantrekkelijk zijn voor hoopgeleiden, zeker steden in de SCRZ, echter hoogopgeleiden hebben cultuur nodig als basis voor vestiging en verblijf. Zaak om het bedrijfsleven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin. Oog voor particulier initiatief. Ruimte voor eigen kracht

Agendavorming richting Propositie Stedelijke Cultuurregio Zuid

Acties:

• Muzikaal aanbod en activiteiten verbinden met alle lagen van de bevolking (tweerichtingsverkeer).
• Overheidsinvestering vragen waar middelen door de instellingen zelf niet uit de markt kunnen worden gehaald.
• Extra-middelen beschikbaar stellen om nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en over de keten heen ook te kunnen financieren.
• Het amateurveld, zoals muziekverengingen en korpsen, maar ook bandjes als onderdeel van de muzikale keten begrijpen.
• Benoemen van de intrinsieke waarde en de maatschappelijke urgentie van kunst, met name muziek.
• Internationale kwaliteit als is het belangrijkste uitgangspunt.
• Middensegment van de keten ontbreekt. Een investering is nodig door bij voorbeeld inrichting van podia en voorzieningen van musici in hun mid-career.
• Investering door lagere overheden en VVV’s in lokale culturele infrastructuur bevorderen (niet alleen vlaggen uithangen als de TEFAF in de stad is).

Aanbevelingen

• De internationale kwaliteit en opzet van de aanwezige muzikale keten nationaal en internationaal met meer verve uitdragen;
• Stimuleren van een bestuurlijke bruggenbouw, die overheden, het bedrijfsleven, opleidings-instellingen en het culturele veld verbindt (Quadrupol-Helix Parkstad Maastricht);
• Gebruik de term ‘investering’ in plaats van ‘subsidiëring’.

Deel 2: Namens het amateurveld (Huis voor de Kunsten):

Het muzieklandschap en de initiatieven die daarbinnen plaatsvinden, worden zeer summier in beeld gebracht. Een groot aantal spelers (waaronder de provinciale muziekbonden) worden nu niet benoemd, terwijl dat wel belangrijke schakels zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn:

• Complementeren van de zeer diverse muziekketen (van de brede basis tot de top). Bij de ketenverkenning muziek wordt het amateurveld wel kort aangehaald, maar verder niet uitgewerkt. De ketenverkenning muziek geeft weinig concrete voorbeelden en namen van organisaties (zie aanvullingen hieronder). Formuleren van kansen (op basis van talentontwikkelingspiramide muziek) die er nog liggen. Hoe kan samenwerking (en op welke gebieden) bijdragen tot een sterkere keten?
• Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is ook het toekomstbestendig maken van muziekverenigingen (ledenbehoud met het oog op vergrijzing). Formuleren van acties die in dat kader ondernomen kunnen worden. Niet alleen om de muzikale ontwikkeling van muzikanten in verenigingsverband te kunnen waarborgen, maar ook vanuit de gedachte dat muziekverenigingen belangrijke maatschappelijke/sociale functie hebben in dorp/stad/regio.

Bij de ketenverkenning van de werkgroep keten muziek missen enkele belangrijke spelers/organisaties volgens het Huis voor de Kunsten:
- Er staat dat men het muziekveld van amateur tot top goed in beeld heeft, maar dat komt uit de tekst niet naar voren.
- Muziekscholen en opleidingen (o.a. Conservatorium en PABO, zeker omdat ze willen inzetten op talentontwikkeling en cultuureducatie).
- Koppeling met Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! (met name voor de koppeling met cultuureducatie muziek van groot belang)
- Het benoemen van theaters met muzikale programmeringen (zeker als het gaat om het publieksbereik).
- Een overzicht van de cultuurplaninstellingen en culturele instellingen (zowel professioneel als amateur), die subsidie van de Provincie krijgen, en dus een vrij stevige stempel op het culturele landschap van Limburg drukken.

Muziekpartners

philharmonie zuidnederland (nu als enige in de ketenverkenning genoemd)
-          Stichting Geïmproviseerde Muziek Limburg
-          Zomerparkfeest

-          Intro in situ
-          Kamermuziek Limburg
-          Musica Sacra
-          Studium Chorale
-          Wereld Muziek Concours       

-          Jazz Maastricht
-          Limburgs Fanfare Orkest
-          Ad Mosam
-          Ensemble ‘88
-          Prinses Christina Concours

Daarnaast bestaan er uiteraard nog tal van initiatieven die geen cultuurplaninstellingen zijn, enkele voorbeelden:

-          Festival Vocallis 21
-          Barockfestival Sittard
-          Symfoniejeugdorkest Amikejo

-          Cantarode
-          Oktoberfeest Sittard
-          Sint Rosa Festival Sittard       

 -         Limburgs Trombone Ensemble
-          Heerlen Jazz

Ook euregionaal enkele voorbeelden:
-          Muziek Biënnale Niederrhein
-          Enkele koorfestivals (Aken en Luik)

Het zou te ver gaan om een hele lijst van amateurmuziekverenigingen op te voeren, maar onderstaande provinciale partners/bonden zouden zeker vermeld moeten worden. Het zijn zeer belangrijke spelers als het gaat om de amateurmuzieksector (waaronder 93 koren, 49 harmonieën en fanfares in de drie gemeentes):
-          LBM (blaasmuziek)
-          LBT (slagwerk, majorettes en percussie)
-          VNK-Limburg (koorzang)

agendavorming

Qua agendavorming ligt nu de focus op kwaliteit (belangrijkste uitgangspunt), geformuleerd vanuit het perspectief van philharmonie zuidnederland. Maar om daarmee de koppeling richting het amateurveld te maken, is niet ideaal. Het (meer) verbinden van amateurs aan professionals t.b.v. talentontwikkeling is een sterker agendapunt.