Ketenverkenningen

De ketenverkenningen zijn bedoeld als grondstof / basis voor het Pact van Zuid. Er is door de verschillende partners uit het culturele veld in meerdere sessies intensief aan gewerkt. Het was een interactief proces dat feitelijk nooit hoeft te stoppen. Door elkaar te blijven voeden met informatie over groeiende samenwerkingsverbanden en knelpunten en mogelijkheden daarbinnen, houden we het gesprek over de verdere ontwikkeling van de Stedelijke Cultuurregio Zuid gaande en voeden we deze ontwikkeling.

De keten verkenningen zijn daarmee bewust niet af! U zult diverse schrijfstijlen aantreffen en zien met lange en korte agenda’s en aanbevelingen. De keten verkenningen zijn daarmee van en voor het culturele veld en zullen een belangrijke input vormen voor de ontwikkeling van het profiel plan van de Stedelijke Cultuurregio Zuid, dat in de nazomer van 2018 zal worden voltooid. Met dank aan alle betrokkenen in het proces.

Het materiaal vormt een (belangrijke) indicatie voor nadere articulaties. Het begrip ketenverkenningen, vergelijkbaar met de vierjaarlijkse landelijke sectoranalyses van de Raad voor Cultuur, is voor SCRZ geen statisch concept maar een concept in beweging!

Deze ketenverkenningen bevatten indicatieve aandachtspunten vanuit de ketens, inclusief een poging om deze ketens te bezien vanuit een zestal culturele strategieën te weten:
onderzoek - opleiding - productie - presentatie - publiek - internationalisering

Van belang is te melden dat de genoemde cultuurinstellingen uit de SCRZ niet de gehele ketens weerspiegelen. Naast de instellingen die tot nu toe concreet betrokken zijn bij het proces zijn, zullen ook andere spelers uit het culturele veld zich aansluiten, waardoor er op afzienbare termijn een nog meer compleet beeld ontstaat.

Bedoeling is dat er voortgebouwd wordt op het verzamelde materiaal om in gezamenlijkheid onze geschiedenis te bouwen. Het gaat hier om een groeimodel, gevoed en gedragen door het veld zelf. De volgende stap bestaat uit een nadere inhoudelijke reflectie op een aantal specifieke thema’s. Daartoe is een expertgroep opgericht vanuit het culturele, maatschappelijke en bedrijfsleven die zich nu buigt over thema’s als:

Publieksontwikkeling
Rol voor de overheden
Relatie tussen productie en afname
Cultuur en andere maatschappelijke opgaven
Internationalisering
Positie talentontwikkeling (waaronder mid carreer)
Benodigde kritische massa
Middensegment
Stedelijke regio als verblijfsregio
Cultureel DNA van de Stedelijke Cultuurregio Zuid

Kortom: De werkwijze van de Stedelijke Cultuurregio Zuid is er een van opbouwende articulatie, van onderop en van een gedeelde agenda en propositie zoals geformuleerd in de ‘Zuidelijke Marsroute’, alwaar onze aanpak en planning worden geschetst.