Ketenverkenning Popmuziek

Ketenverkenning popmuziek

De keten ‘popmuziek’ is een relatief kleine én jonge keten binnen de kunstenketens die intussen een eigen positie heeft weten te verwerven binnen de culturele infrastructuur in de Stedelijke Cultuurregio Zuid (SCRZ). Dat neemt niet weg dat de sector op momenten nog wel last heeft van onvoldoende aandacht bij de landelijke overheid. De relevante/grotere poppodia in de SCRZ kennen elkaar goed en hebben regelmatig contact. 

De keten heeft een sterke verbinding met en invloed op de samenleving. Popmuziek kent een laagdrempelig niveau: trekt mensen van alle leeftijden, culturen en sociale klassen aan. Daarmee fungeert de popsector als bindmiddel voor zowel verschillende jongerengroepen als bevolkingsgroepen. Daarnaast draagt de sector bij aan actieve en passieve cultuurdeelname. Alle organisaties binnen de popsector in Limburg erkennen het belang van popcultuur voor een regio/provincie en in dat kader zien zij de meerwaarde van samenwerking.

De verschillende spelers in dit veld bevinden zich in verschillende ontwikkelingsstadia (o.a. qua huisvesting en organisatorische plek binnen gemeente/inbedding).

Talentontwikkeling is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de popsector. Immers: zonder basis, geen top. Dit onderdeel komt tot uiting in de diverse educatieve trajecten die georganiseerd worden door o.a. Stichting Popmuziek Limburg. Veel van deze trajecten worden gefaciliteerd door de poppodia. Nieuw talent wordt ook regelmatig een podium geboden binnen de kleinere, maar ook grotere podia al dan niet als voorprogramma van grotere artiesten. Samenwerking met vakopleidingen als Arcus (Heerlen) en het Conservatorium (Maastricht) zijn er. Tevens is er tal van oefenruimtes voor artiesten binnen de poppodia, maar ook daarbuiten beschikbaar.

De sector spreekt over ‘musici-driven-change’. Popmuziek is vaak de eerste kennismaking voor jongeren met cultuur en dat maakt popmuziek tot een voor jongeren laagdrempelige manier om met cultuur in aanraking te komen. De popsector draagt niet alleen bij aan de verbreding en versterking van het culturele profiel van een stad. De sector is ook van belang voor de economische, educatieve en stedelijke ontwikkeling en draagt bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat.

De popsector staat open voor cross-overs tussen kunstdisciplines en zoekt deze ook op. Het belang van afstemming en samenwerking wordt gevoeld en er wordt ook veel samen gedaan en een aantal onderwerpen wordt gezamenlijk opgepakt. Echter, de ‘waan van de dag’ en ondercapaciteit bij de podia zorgen ervoor dat het gezamenlijk optrekken er niet altijd van komt en beperken daardoor de mogelijkheden om de samenwerking en afstemming verder te verstevigen en uit te bouwen. De wens in de pop-keten is er om organisatorische taken (gedeeltelijk) uit te besteden zodra keuzes zijn gemaakt in o.a. langdurige projecten. De sector lijdt onder miskenning door landelijke overheid (geen kunst) en dat maakt aandacht voor de sector zwak.

Drie poppodia in en vanuit de SCRZ

In de sector is sprake van een structureel tekort aan fte’s. Het beroep op professionals en vrijwilligers is groot met het risico op uitval van personeelsleden. Als structuurprobleem binnen de sector t.a.v. de organisatie wordt chronische overwerktheid geduid.

De sector heeft te maken heeft met veel moeizame regelgeving. Deze spanning blokkeert innovatie, wat te betreuren valt, aangezien juist popmuziek de drive heeft om innovatie centraal te stellen. Niet alleen de ‘moeizame regelgeving’, ook het gebrek aan voldoende personeel, de (nieuw)bouw, de onduidelijkheid/het ontbreken van overeenstemming over de innovatieterreinen waarop men samen wil opereren en actuele beslissingen tot fuseren blokkeren de voortgang.

Het is belangrijk dat er oog is voor het gegeven dat de drie poppodia uit de SCRZ in transitie zijn en ieder op een andere plek in het proces is om te definiëren wat zij wil en waar zij voor staat. Heel letterlijk is dit te zien in het feit dat iedereen in een andere fase van (aanzet tot) verbouwing of fusie van het poppodium zit.

Ook de toekomstige (subsidie)middelen voor de podia zijn onzeker: Voor de Muziekgieterij is er een subsidietoekenning voor de periode 2017-2020. T.a.v. de Nieuwe Nor heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding met een middenzaal (capaciteit 600/700 bezoekers). In de Westelijke Mijnstreek heeft onlangs besluitvorming plaatsgevonden over de inbedding van poppodium Volt in De Domijnen. Deze inbedding brengt momenteel nog diverse onzekerheden met zich mee.

De popmuziek-sector in de SCRZ heeft zich in het verleden wellicht te afwachtend getoond waar het gaat om de erkenning van overheden. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat er in het verleden menigmaal notities geschreven zijn, zonder er concreet uitvoering aan te geven. Ondanks dat in 2015 de popnotitie: ‘...dat heel Holland Limburgs…’, mede door de popsector, het Huis voor de Kunsten en de Provincie Limburg is geschreven, komen de noodzakelijke acties hierop langzaam op gang. Dit is te wijten aan de eerder genoemde beperking in capaciteit, maar ook aan het gegeven dat poppodia naast de provinciale doelstellingen ook te maken hebben met de lokale subsidievoorwaarden/ doelstellingen.

In de tweede helft van 2017 zijn er op basis van de ketensessie pop, door de overheden in de SCRZ en Stichting Popmuziek Limburg wel stappen gezet om te komen tot gezamenlijk popbeleid in deze regio. Ook de sector lijkt er klaar voor en wil actief analyses verrichten, pro-actief voorstellen doen en aanpakken.

Hierop inspelend heeft de popsector zelf op 30 september 2017 een conferentie geïnitieerd waarin nader werd ingegaan op de actuele vraagstukken binnen de eigen sector in de SCRZ en op landelijk niveau.

Agendavorming richting Propositie Stedelijke Cultuurregio Zuid

Acties:

• Maken van een gezamenlijk popbeleid in de SCRZ welke aansluiting vindt bij de provinciale doelstellingen;
• Organiseren en borgen van de samenwerking tussen de verschillende regio’s op diverse vlakken;
• Goede zakelijke organisatie realiseren waardoor ook rust op het vlak van bedrijfsvoering en organisatie is geborgd.

Aanbevelingen

• Onderzoeken en beschrijven hoe de omgeving nog aantrekkelijker kan worden voor makers en publiek (bezoekersaantallen, vestigingsklimaat, werk/studie, etc.);
• Aanstellen van een kwartiermaker vanuit de Provincie Limburg om gezamenlijk op te trekken een aantal zaken te realiseren;
• Het door overheden beschikbaar stellen van ontwikkelingsbudget voor initiatieven binnen de popsector;
• Lokale steun overeenstemmen met provinciale belangen.